Regulamin

Regulamin został ostatnio zaktualizowany 5 stycznia 2022 roku.

1. Wstęp

Niniejsze warunki mają zastosowanie do tej strony internetowej oraz do transakcji związanych z naszymi produktami i usługami. Użytkownik może być związany dodatkowymi umowami związanymi z jego relacjami z nami lub jakimikolwiek produktami lub usługami, które od nas otrzymuje. Jeśli jakiekolwiek postanowienia umów dodatkowych są sprzeczne z jakimikolwiek postanowieniami niniejszych Warunków, postanowienia tych umów dodatkowych będą kontrolować i przeważać.

2. Binding

Rejestrując się, uzyskując dostęp lub w inny sposób korzystając z tej strony internetowej, niniejszym wyrażasz zgodę na przestrzeganie niniejszych warunków i postanowień przedstawionych poniżej. Samo korzystanie z tej strony internetowej oznacza znajomość i akceptację niniejszego Regulaminu. W niektórych szczególnych przypadkach możemy również poprosić Cię o wyraźną zgodę.

3. Komunikacja elektroniczna

Korzystając z tej strony internetowej lub komunikując się z nami drogą elektroniczną, użytkownik zgadza się i przyjmuje do wiadomości, że możemy komunikować się z nim drogą elektroniczną na naszej stronie internetowej lub wysyłając do niego wiadomość e-mail, a użytkownik zgadza się, że wszystkie umowy, powiadomienia, ujawnienia i inne komunikaty, które dostarczamy użytkownikowi drogą elektroniczną spełniają wszelkie wymogi prawne, w tym między innymi wymóg, że takie komunikaty powinny mieć formę pisemną.

4. Własność intelektualna

My lub nasi licencjodawcy są właścicielami i kontrolują wszystkie prawa autorskie i inne prawa własności intelektualnej w witrynie oraz dane, informacje i inne zasoby wyświetlane przez lub dostępne w witrynie.

4.1 Wszelkie prawa są zastrzeżone.

Jeśli określona treść nie stanowi inaczej, użytkownikowi nie udziela się licencji ani żadnych innych praw wynikających z praw autorskich, znaków towarowych, patentów lub innych praw własności intelektualnej. Oznacza to, że nie wolno używać, kopiować, reprodukować, wykonywać, wyświetlać, rozprowadzać, osadzać w dowolnym medium elektronicznym, zmieniać, odtwarzać, dekompilować, przenosić, pobierać, przekazywać, zarabiać, sprzedawać, wprowadzać na rynek lub komercjalizować żadnych zasobów na tej stronie w jakiejkolwiek formie, bez naszej uprzedniej pisemnej zgody, z wyjątkiem i tylko w zakresie, w jakim jest to inaczej określone w przepisach obowiązującego prawa (np. prawo do cytatu).

5. Newsletter

Niezależnie od powyższego, mogą Państwo przekazywać nasz newsletter w formie elektronicznej innym osobom, które mogą być zainteresowane odwiedzeniem naszej strony internetowej.

6. Własność osób trzecich

Nasza strona może zawierać hiperłącza lub inne odniesienia do stron internetowych innych podmiotów. Nie monitorujemy ani nie sprawdzamy zawartości stron internetowych innych podmiotów, do których prowadzą odnośniki z tej strony. Produkty lub usługi oferowane przez inne strony internetowe podlegają obowiązującym Warunkom i Zasadom tych stron trzecich. Opinie wyrażone lub materiały pojawiające się na tych stronach internetowych niekoniecznie są podzielane lub popierane przez nas.

Nie ponosimy odpowiedzialności za praktyki dotyczące prywatności lub zawartość tych stron. Użytkownik ponosi wszelkie ryzyko związane z korzystaniem z tych witryn i wszelkich powiązanych usług stron trzecich. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody, w jakikolwiek sposób, niezależnie od przyczyny, wynikające z ujawnienia przez Państwa danych osobowych osobom trzecim.

7. Odpowiedzialne korzystanie

Odwiedzając naszą stronę internetową, wyrażasz zgodę na korzystanie z niej wyłącznie w celach zgodnych z przeznaczeniem i dozwolonych przez niniejsze Warunki, wszelkie dodatkowe umowy z nami, a także obowiązujące prawo, przepisy i ogólnie przyjęte praktyki internetowe oraz wytyczne branżowe. Nie wolno korzystać z naszej strony internetowej lub usług do korzystania, publikowania lub dystrybucji jakichkolwiek materiałów, które składają się ze złośliwego oprogramowania komputerowego (lub są z nim powiązane); wykorzystywać danych zebranych z naszej strony internetowej do jakichkolwiek bezpośrednich działań marketingowych lub prowadzić jakichkolwiek systematycznych lub zautomatyzowanych działań związanych z gromadzeniem danych na naszej stronie internetowej lub w związku z nią.

Zaangażowanie się w jakiekolwiek działania, które powodują lub mogą spowodować uszkodzenie strony internetowej lub zakłócają działanie, dostępność lub osiągalność strony internetowej jest surowo zabronione.

8. Rejestracja

Możesz zarejestrować konto na naszej stronie internetowej. Podczas tego procesu, może być wymagane, aby wybrać hasło. Jesteś odpowiedzialny za utrzymanie poufności haseł i informacji o koncie i zgadzam się nie udostępniać haseł, informacji o koncie lub zabezpieczonego dostępu do naszej strony internetowej lub usług z jakąkolwiek inną osobą. Nie wolno zezwalać innym osobom na korzystanie z konta w celu uzyskania dostępu do witryny, ponieważ jesteś odpowiedzialny za wszystkie działania, które występują poprzez wykorzystanie haseł lub kont. Musisz powiadomić nas natychmiast, jeśli dowiesz się o jakimkolwiek ujawnieniu swojego hasła.

Po zamknięciu konta, nie będziesz próbował zarejestrować nowego konta bez naszej zgody.

9. Treści zamieszczane przez użytkownika

W naszej witrynie internetowej możemy udostępniać różne otwarte narzędzia komunikacyjne, takie jak komentarze do blogów, wpisy na blogach, fora, tablice ogłoszeń, oceny i recenzje oraz różne usługi mediów społecznościowych. Kontrola lub monitorowanie wszystkich treści, które użytkownik lub inne osoby mogą udostępniać lub przesyłać w naszej witrynie internetowej lub za jej pośrednictwem, może być dla nas niewykonalne. Zastrzegamy sobie jednak prawo do przeglądania treści i monitorowania wszystkich przypadków korzystania z naszej witryny i aktywności na niej, a także do usuwania lub odrzucania wszelkich treści według własnego uznania. Publikując informacje lub w inny sposób korzystając z jakichkolwiek otwartych narzędzi komunikacyjnych, o których mowa, użytkownik zgadza się, że jego treści będą zgodne z niniejszymi Warunkami i nie mogą być nielegalne lub niezgodne z prawem ani naruszać praw osób trzecich.

10. Zgłaszanie pomysłów

Nie należy przesyłać żadnych pomysłów, wynalazków, dzieł autorskich ani innych informacji, które można uznać za własność intelektualną użytkownika, które chciałby nam przedstawić, chyba że wcześniej podpiszemy umowę dotyczącą własności intelektualnej lub umowę o zachowaniu poufności. Jeśli ujawnisz nam je bez takiej pisemnej umowy, udzielasz nam ogólnoświatowej, nieodwołalnej, niewyłącznej, wolnej od tantiem licencji na wykorzystanie, reprodukcję, przechowywanie, adaptację, publikację, tłumaczenie i dystrybucję Twoich treści w dowolnych istniejących lub przyszłych mediach.

11. Zakończenie użytkowania

Możemy, według własnego uznania, w dowolnym momencie zmodyfikować lub przerwać dostęp, tymczasowo lub na stałe, do strony internetowej lub jakiejkolwiek usługi na niej. Zgadzasz się, że nie będziemy ponosić odpowiedzialności wobec Ciebie ani żadnej osoby trzeciej za jakiekolwiek takie modyfikacje, zawieszenie lub przerwanie Twojego dostępu do strony internetowej lub korzystania z niej, ani za żadne treści, które mogłeś udostępnić na stronie. Użytkownik nie będzie miał prawa do żadnej rekompensaty ani innej płatności, nawet jeśli pewne funkcje, ustawienia i/lub treści, które wniósł lub na których polegał, zostaną trwale utracone. Nie wolno obchodzić lub omijać, ani próbować obchodzić lub omijać, żadnych środków ograniczających dostęp na naszej stronie internetowej.

12. Gwarancje i odpowiedzialność

Nic w tym rozdziale nie ograniczy lub wykluczy jakiejkolwiek gwarancji dorozumianej przez prawo, której ograniczenie lub wykluczenie byłoby niezgodne z prawem. Ta strona internetowa i wszystkie treści na niej zawarte są dostarczane na zasadzie „tak jak jest” i „tak jak są dostępne” i mogą zawierać nieścisłości lub błędy typograficzne. Wyraźnie zrzekamy się wszelkich gwarancji, zarówno wyraźnych, jak i dorozumianych, co do dostępności, dokładności lub kompletności treści. Nie gwarantujemy, że:

 

  • ta strona lub nasze produkty i usługi spełnią Państwa wymagania;
  • niniejsza witryna będzie dostępna w sposób nieprzerwany, terminowy, bezpieczny lub wolny od błędów;
  • jakość wszelkich produktów lub usług zakupionych lub uzyskanych przez użytkownika za pośrednictwem tej strony internetowej spełni oczekiwania użytkownika.

 

Żadna z informacji zawartych na tej stronie nie stanowi ani nie ma stanowić porady prawnej, finansowej lub medycznej jakiegokolwiek rodzaju. Jeśli potrzebujesz porady, powinieneś skonsultować się z odpowiednim specjalistą.

Poniższe postanowienia niniejszej sekcji będą miały zastosowanie w maksymalnym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo i nie ograniczą ani nie wyłączą naszej odpowiedzialności w odniesieniu do wszelkich kwestii, których ograniczenie lub wyłączenie byłoby dla nas niezgodne z prawem lub nielegalne. W żadnym wypadku nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek bezpośrednie lub pośrednie szkody (w tym wszelkie szkody z tytułu utraty zysków lub przychodów, utraty lub uszkodzenia danych, oprogramowania lub bazy danych, utraty lub uszkodzenia własności lub danych) poniesione przez Ciebie lub jakąkolwiek osobę trzecią, wynikające z dostępu do naszej strony internetowej lub korzystania z niej.

O ile żadna dodatkowa umowa nie stanowi wyraźnie inaczej, nasza maksymalna odpowiedzialność wobec użytkownika za wszelkie szkody wynikające z lub związane z witryną internetową lub wszelkimi produktami i usługami wprowadzanymi na rynek lub sprzedawanymi za pośrednictwem witryny internetowej, niezależnie od formy działania prawnego, które nakłada odpowiedzialność (czy to w ramach kontraktu, kapitału własnego, zaniedbania, zamierzonego zachowania, czynu niedozwolonego lub w inny sposób) będzie ograniczona do 10 USD. Taki limit będzie miał zastosowanie łącznie do wszystkich roszczeń, działań i przyczyn działań każdego rodzaju i natury.

13. Ochrona prywatności

Aby uzyskać dostęp do naszej strony internetowej i/lub usług, możesz być zobowiązany do podania pewnych informacji o sobie w ramach procesu rejestracji. Zgadzasz się, że wszelkie informacje, które podasz będą zawsze dokładne, poprawne i aktualne.

Traktujemy Twoje dane osobowe poważnie i jesteśmy zobowiązani do ochrony Twojej prywatności. Nie będziemy wykorzystywać Twojego adresu e-mail do wysyłania niechcianej korespondencji. Wszelkie e-maile wysyłane przez nas do Ciebie będą związane wyłącznie z dostarczaniem uzgodnionych produktów lub usług.

Opracowaliśmy politykę mającą na celu rozwianie wszelkich wątpliwości dotyczących prywatności. Więcej informacji można znaleźć w naszym Oświadczeniu o ochronie prywatności oraz w naszej Polityce dotyczącej plików cookie.

14. Dostępność

Dokładamy wszelkich starań, aby udostępniane przez nas treści były dostępne dla osób niepełnosprawnych. Jeśli jesteś osobą niepełnosprawną i nie możesz uzyskać dostępu do jakiejkolwiek części naszej witryny z powodu swojej niepełnosprawności, prosimy o powiadomienie nas o tym fakcie wraz ze szczegółowym opisem napotkanego problemu. Jeśli problem jest łatwy do zidentyfikowania i możliwy do rozwiązania zgodnie ze standardowymi w branży narzędziami i technikami informatycznymi, niezwłocznie go rozwiążemy.

15. Ograniczenia eksportowe / Zgodność z prawem

Dostęp do strony internetowej z terytoriów lub krajów, w których zawartość lub zakup produktów lub Usług sprzedawanych na stronie internetowej jest nielegalny, jest zabroniony. Zabrania się korzystania z niniejszej strony internetowej z naruszeniem praw i przepisów eksportowych obowiązujących w Polsce.

16. Zlecenie

Użytkownik nie może scedować, przenieść lub podzlecić jakichkolwiek swoich praw i/lub obowiązków wynikających z niniejszych Warunków, w całości lub w części, na rzecz jakiejkolwiek strony trzeciej bez naszej uprzedniej pisemnej zgody. Wszelkie domniemane cesje z naruszeniem niniejszego punktu będą nieważne.

17. Naruszenia niniejszych Warunków

Bez uszczerbku dla naszych innych praw wynikających z niniejszego Regulaminu, jeśli naruszysz niniejszy Regulamin w jakikolwiek sposób, możemy podjąć takie działania, jakie uznamy za stosowne, aby poradzić sobie z naruszeniem, w tym czasowo lub trwale zawieszając dostęp do strony internetowej, kontaktując się z dostawcą usług internetowych, aby poprosić o zablokowanie dostępu do strony internetowej, i / lub rozpocząć działania prawne przeciwko Tobie.

18. Siły wyższe

Z wyjątkiem zobowiązań do zapłaty pieniędzy na mocy niniejszego dokumentu, żadne opóźnienie, niepowodzenie lub zaniechanie przez którąkolwiek ze stron do wykonania lub przestrzegania któregokolwiek z jej zobowiązań na mocy niniejszego dokumentu będzie uważane za naruszenie niniejszych Warunków, jeśli i tak długo, jak takie opóźnienie, niepowodzenie lub zaniechanie wynika z jakiejkolwiek przyczyny poza uzasadnioną kontrolą tej strony.

19. Odszkodowanie

Użytkownik zgadza się zabezpieczyć, bronić i chronić nas przed wszelkimi roszczeniami, zobowiązaniami, szkodami, stratami i wydatkami związanymi z naruszeniem przez użytkownika niniejszych Warunków i przepisów prawa, w tym prawa własności intelektualnej i prawa do prywatności. Użytkownik niezwłocznie zwróci nam odszkodowanie za nasze szkody, straty, koszty i wydatki związane z takimi roszczeniami lub z nich wynikające.

20. Odstąpienie

Niewykonanie któregokolwiek z postanowień określonych w niniejszym Regulaminie i jakiejkolwiek Umowie lub niewykonanie opcji wypowiedzenia nie będzie interpretowane jako zrzeczenie się tych postanowień i nie będzie miało wpływu na ważność niniejszego Regulaminu lub jakiejkolwiek Umowy lub jej części, ani na prawo do egzekwowania każdego z tych postanowień w późniejszym czasie.

21. Język

Niniejsze Warunki będą interpretowane i interpretowane wyłącznie w języku polskim. Wszelkie zawiadomienia i korespondencja będą sporządzane wyłącznie w tym języku.

22. Całość porozumienia

Niniejszy regulamin, wraz z oświadczeniem o ochronie prywatności i polityką plików cookie, stanowi całość umowy pomiędzy użytkownikiem a Agencją Edamame w odniesieniu do korzystania z tej strony internetowej.

23. Aktualizacja niniejszych Warunków

Możemy od czasu do czasu aktualizować niniejszy Regulamin. Twoim obowiązkiem jest okresowe sprawdzanie niniejszego Regulaminu pod kątem zmian lub aktualizacji. Data podana na początku tych Warunków jest ostatnią datą rewizji. Zmiany w niniejszym Regulaminie wchodzą w życie po ich zamieszczeniu na tej stronie. Dalsze korzystanie z tej strony internetowej po zamieszczeniu zmian lub aktualizacji będzie uważane za zawiadomienie o akceptacji przestrzegania i bycia związanym przez niniejszy Regulamin.

24. Wybór prawa i jurysdykcji

Niniejszy Regulamin podlega prawu polskiemu. Wszelkie spory związane z niniejszym Regulaminem podlegają jurysdykcji sądów w Polsce. Jeżeli jakakolwiek część lub postanowienie niniejszych Warunków zostanie uznane przez sąd lub inny organ za nieważne i/lub niewykonalne w świetle obowiązującego prawa, taka część lub postanowienie zostanie zmodyfikowane, usunięte i/lub wykonane w maksymalnym dopuszczalnym zakresie, tak aby nadać moc prawną intencjom niniejszych Warunków. Pozostałe postanowienia nie zostaną naruszone.

25. Dane kontaktowe

Właścicielem i operatorem tej strony internetowej jest Agencja Edamame.

Możesz skontaktować się z nami w sprawie niniejszych Warunków Umowy pisząc lub wysyłając e-mail na adres: [email protected].
31-334. Kraków, Polska

26. Pobierz

Możesz również pobrać nasz Regulamin w formie pliku PDF.